1. Men kan zich inschrijven door op de website www.groepsaankoop-autoverzekering.be het inschrijvingsformulier voor de groepsaankoop in te vullen. Bij het indienen van het inschrijvingsformulier aanvaardt de inschrijver de voorwaarden van dit reglement. Indien zulks vereist is, kan Flexur dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Flexur en kan daar desgewenst worden afgedrukt.
   
 2. Per voertuig en/of kentekenplaat wordt enkel de eerste inschrijving in aanmerking genomen. Alle navolgende inschrijvingen die betrekking hebben op hetzelfde voertuig en/of dezelfde kentekenplaat, worden niet meer in aanmerking genomen.
   
 3. Er dienen minstens 100 inschrijvingen te zijn voor de wedstrijd doorgaat.  Per 100 deelnemers wordt er maximum 1 winnaar geloot.
   
 4. Enkel de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt eenmalig terugbetaald, met een maximum van 400 euro. Indien de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid van de winnaar hoger ligt dan 400 euro, dan beperkt de tussenkomst van FLEXUR zich tot het maximumbedrag van 400 euro. De premie rechtsbijstand, omnium, bijstand en bestuurder komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 
   
 5. De inschrijvingen voor de wedstrijd lopen af op 30/04/2019 om 23u59. Een inschrijving die na deze datum wordt ingediend, wordt niet meer in aanmerking genomen als kandidaat.
   
 6. De winnaars van de wedstrijd worden op de hoogte gebracht op het ogenblik dat ze het voorstel voor hun autoverzekering ontvangen per mail of post.
   
 7. De winnaars kunnen enkel genieten van de terugbetaling van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid als ze akkoord gaan met het voorstel van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor hun auto via de groepsaankoop.
   
 8. De winnaar dient eerst de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te betalen aan de verzekeringsmaatschappij vooraleer hij of zij in aanmerking komt voor een terugbetaling van de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid. Pas na het voorleggen van het bewijs van betaling zal Flexur overgaan tot terugbetaling van de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid op het rekeningnummer van de winnaar.
   
 9. Flexur houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Flexur zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.
   
 10. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten en beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.